Activiteitenbesluit
    Goedboerenerf
    Duurzaam boerenerf

Erf veehouderij

Opslaan van vaste mest
Uitwendig wassen van motorvoertuigen / werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast
Opslaan van kuilvoer
Opslaan van bijproducten
Opslaan van drijfmest en digestaat
Kleinschalig houden van landbouwhuisdieren
Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen
Houden van kalveren op het erf
Het koepad
Toepassen van een luchtwassysteem
Verlichting veestal en erf
Geur en ammoniakemissie bij het houden van landbouwhuisdieren
Melkspoelwater
Stallen van motorvoertuigen en werktuigen
Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen
Opslaan in plastic balen of slurven
Bereiden van brijvoer
Reinigen en ontsmetten van dierenverblijven
Registreren van landbouwhuisdieren
Opslaan van vaste kunstmest
Behandeling grondwater
Opslaan van gasolie
Opslaan afgewerkte olie
Erf en transport
Eisen huisvestingssysteem
Huishoudelijk afvalwater
Opslaan van drijfmest en digestaat
Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen
Houden van kalveren op het erf
Het koepad
Stallen van motorvoertuigen en werktuigen
Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen
Opslaan van diesel
Opslaan van vaste kunstmeststoffen
Opslaan van vaste mest
Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen
Erf en transport
Opslaan in plastic balen of slurven
Opslaan van bijproducten
Opslaan van kuilvoer
Aanleg groene zuivering
Kuilvoeropslag
Erfverharding
Voermachines en voersystemen
Opslaan vaste mest
Opslaan van bijproducten

Deelnemers

Duurzaam boerenerf
Bosch Beton
Trioliet
Dura Vermeer
Bruil Infra
LTO Noord Fondsen
Boskalis
MBI
Struyk Verwo